„Piknik dla Niepodległej 1918-2018” – Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

„W ramach wydarzenia „Piknik dla Niepodległej 1918-2018”, które odbyło się w dniu 2 września 2018 r. w Jadwisinie gmina Serock zorganizowane zostało stoisko Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na którym, na specjalnie do tego wydzielonych przestrzeniach zaprezentowano tematykę Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

„Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI). W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków.

 • Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” zakłada realizację sześciu priorytetów zakłada realizację 6 priorytetów, tj.:
 • promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy;
 • wspieranie zrównoważonej środowiskowo, innowacyjnej, zasobooszczędnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy akwakultury;
 • wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
 • zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej;
 • wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania
 • Zintegrowana Polityka Morska.

EFMR:

 • to fundusz na rzecz polityki morskiej i rybołówstwa Unii Europejskiej na lata 2014–2020;
 • to jeden z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które wzajemnie się uzupełniają i wspierają wzrost gospodarczy i zatrudnienie dzięki ożywieniu gospodarczemu w Europie.

Celem funduszu jest:

 • wspieranie rybaków w przechodzeniu na rybołówstwo zrównoważone
 • wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu lokalnej gospodarki
 • finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadmorskich w Europie
 • ułatwianie dostępu do finansowania.

Więcej na stronach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej www.mgm.gov.pl